General Terms and Conditions of Studio Thuis


Oktober 2021

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 De opdrachtnemer: Studio Thuis, gevestigd aan de Celestraat 23 te Zwolle, rechtsgeldig vertegenwoordigd door T.I. Huisman,

1.2 De opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die Studio Thuis opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten c.q. werkzaamheden of het geven van advies,

1.3 De overeenkomst: de overeenkomst die Studio Thuis met opdrachtgever sluit tot het verlenen van; conceptuele en/of creatieve ondersteuning, het geven van advies en het ondernemen van activiteiten die ermee samenhangen of eruit voortvloeien in de ruimste zin des woords,

1.4 De opdracht: de opdracht die Studio Thuis van opdrachtgever ontvangt tot het
uitvoeren van een of meerdere van de in artikel 1.3 genoemde werkzaamheden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten,

2.2 Deze algemene leveringsvoorwaarden sluiten in geval van strijdigheid uitdrukkelijk de toepassing van alle algemene voorwaarden, van welke aard dan ook, van opdrachtgever uit.

 

Artikel 3. Offertes

3.1 Offertes worden vrijblijvend door opdrachtnemer aangeboden en zijn gedurende 30 dagen geldig,

3.2 Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten ­opzichte van de offerte voordoen, al de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk inlichten.

 

Artikel 4. Prijzen en prijswijzigingen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en eventuele reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld,

4.2 De prijs die opdrachtnemer heeft opgegeven voor werkzaamheden die door hem worden geleverd, geldt uitsluitend voor werkzaamheden conform de opgegeven en overeengekomen specificaties,

4.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren.
Prijswijzigingen worden schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld voordat
nieuwe opdrachten uitgevoerd worden.

 

Artikel 5. Annulering

5.1 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst met opdrachtnemer te annuleren, mits hij de reeds gemaakte kosten vergoedt,

5.2 Het vorenstaande laat het recht van opdrachtnemer op verdere schadevergoeding onverlet.

 

Artikel 6. Leveringstermijn

6.1 Opgegeven leveringstermijnen door opdrachtnemer zijn vrijblijvend en nimmer te beschouwen als fatale termijn, alhoewel opdrachtnemer zich zal beijveren om zoveel mogelijk na te streven dat deze termijnen worden aangehouden,

6.2 De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat opdrachtnemer na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist,

6.3 Overschrijding van een termijn geeft opdrachtgever nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enig andere actie jegens opdrachtnemer.

 

Artikel 7. Betalingen

7.1 Betaling van het op de factuur vermelde bedrag dient te geschieden binnen 21
dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist,

7.2 Bij een niet tijdige betaling van de in lid 1 aangeduide vervaltermijn, wordt ter
herinnering een factuur toegezonden. Betaling van het op de factuur vermelde bedrag dient dan te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist,

7.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de in lid 1 aangeduide vervaltermijn. De te vergoeden rente bedraagt voor elke maand of gedeelte hiervan 1% over het factuurbedrag dan wel 1/12 deel van de wettelijke rente indien laatstgenoemde hoger is,

7.4 Bij niet tijdige betaling als bedoeld in lid 1 is de opdrachtgever naast het verschuldigde factuurbedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden berekend naar het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van 75,00 euro,

7.5 Indien opdrachtnemer het noodzakelijk oordeelt kan zij van opdrachtgever verlangen dat deze contant betaalt,

7.6 Indien opdrachtnemer het noodzakelijk oordeelt kan zij van opdrachtgever verlangen dat deze bij vooruitbetaling voldoet,

7.7 Het is opdrachtgever te allen tijde verboden zijn betalingsverplichtingen te
verrekenen met vorderingen die hij op opdrachtnemer heeft of meent te hebben.

 

Artikel 8. Klachten

8.1 Eventuele klachten met betrekking tot de uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst moeten schriftelijk geschieden, uiterlijk binnen 7 dagen, na uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst,

8.2 Klachten over de factuur dienen binnen 7 dagen na verzenddatum schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld,

8.3 Indien enige klacht gegrond is en aansprakelijkheid van opdrachtnemer ter zake wordt vastgesteld zal opdrachtnemer bepalen of een vergoeding van ten hoogste de factuurwaarde wordt betaald of dat de klacht wordt verholpen.

 

Artikel 9. Opschorting overeenkomst

9.1 De opdrachtnemer kan de overeenkomst met opdrachtgever opschorten indien
blijkt dat door de opdrachtgever voor uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde faciliteiten, waaronder computers en software, gebrekkig zijn en/of niet of onvoldoende functioneren, met als gevolg dat de uitvoering van de overeenkomst onevenredig gehinderd wordt. Een en ander is bij uitsluiting ter bepaling van opdrachtnemer en zal na constatering schriftelijk worden gemeld onder opgaaf van de geconstateerde gebreken,

9.2 In de gevallen als bedoel in lid 1 is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer volledig schadeloos te stellen. Deze volledige schadeloosstelling bestaat uit het uitbetalen van de extra gemaakte uren tegen het op dat moment door opdrachtnemer gehanteerde uurtarief alsmede het uitbetalen van de door opdrachtnemer gemaakte (extra)
reiskosten,

9.3 Het vorenstaande laat onverlet de wettelijke mogelijkheden die opdrachtnemer heeft tot opschorting.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 In geval opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke
 tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te hare keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is,

10.2 Onder overmacht worden te dezen ook verstaan ziekte,

10.3 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd de reeds geleverde prestaties afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht. Dit geldt echter niet als de reeds verrichte prestatie geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer is nimmer voor meer aansprakelijk dan de factuurwaarde (exclusief B.T.W.) van de betreffende overeenkomst of deel van de overeenkomst ten aanzien waarvan opdrachtgever klachten heeft of partijen anderszins een geschil hebben,

11.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van fouten of
tekortkomingen in gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt.

11.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor (gevolg) schade welke het gevolgd is van het uitvallen van, het opgetreden van storing in, of het anderszins niet of onvoldoende functioneren van, door haar bij de uitvoering van een overeenkomst gebruikte apparatuur, tenzij de storing te wijten is aan opzet of grove schuld van een vennoot of één van de bij opdrachtnemer in dienst zijnde werknemers. Opdrachtgever is bij storing, tenzij de storing te wijten is aan opzet of grove schuld van een vennoot of één van de bij opdrachtnemer in dienst zijnde werknemers, te allen tijde gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.

11.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet of onjuist doorgeven aan de opdrachtgever van door de opdrachtnemer voor de opdrachtgever ontvangen poststukken, telefoon, fax of e-mail berichten.

11.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het te laat, onjuist of niet bezorgen van in opdracht van de opdrachtgever door haar verzonden poststukken,

11.6 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade welke het gevolgd is van het in strijd zijn met deze algemene voorwaarden,

11.7 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade bij opdrachtgever voortkomend uit, dan wel samenhangend met enige tekortkoming met betrekking tot de uitvoering van een overeenkomst of het geleverde, tenzij de tekortkoming van opdrachtnemer te wijten zou zijn aan opzet of grove schuld van een vennoot of één van de bij opdrachtnemer in dienst zijnde werknemers,

11.8 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden die schade geleden menen te hebben op grond van de door opdrachtnemer, en behoeve van opdrachtgever, uitgevoerde opdracht. Opdrachtnemer wordt door opdrachtgever
gevrijwaard tegen alle schadeclaims van deze derden.

 

Artikel 12. Inschakeling derden

12.1 Indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, is opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel overeengekomen is. Opdrachtnemer blijft onverminderd verantwoordelijk voor de behoorlijke uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst.

 

Artikel 13. Geheimhouding

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

October 2021

 

Article 1. Definitions

In these general terms and conditions, the following terms shall have the following meanings:

1.1 The contractor: Studio Thuis, located at Celestraat 23, Zwolle, represented by T.I. Huisman,

1.2 The client: the natural or legal person who assigns Studio Thuis to perform services or provide advice,

1.3 The agreement: the agreement entered into between Studio Thuis and the client for the provision of conceptual and/or creative support, advice, and related activities in the broadest sense,

1.4 The assignment: the assignment received by Studio Thuis from the client for the execution of one or more of the services mentioned in Article 1.3.

 

Article 2. Applicability

2.1 These general terms and conditions apply to the formation, content, and performance of all agreements concluded between the client and the contractor.

2.2 These general terms and conditions expressly exclude the application of any general terms and conditions of the client in the event of any inconsistency.

 

Article 3. Quotations

3.1 Quotations provided by the contractor are non-binding and valid for a period of 30 days.

3.2 In the event of inevitable deviations from the quotation during the execution of the assignment, the contractor shall inform the client in writing as early as possible.

 

Article 4.

Prices and price changes

4.1 All prices are exclusive of value-added tax (VAT) and any travel expenses, unless explicitly stated otherwise.

4.2 The price quoted by the contractor for the services to be provided applies only to services in accordance with the specified and agreed-upon specifications.

4.3 The contractor reserves the right to make price changes. Price changes will be communicated to the client in writing before new assignments are carried out.

 

Article 5. Cancellation 5.1

The client is entitled to cancel an agreement with the contractor, provided that the client reimburses the costs already incurred.

5.2 The above does not affect the contractor's right to claim further damages.

 

Article 6. Delivery period

6.1 Delivery periods specified by the contractor are non-binding and should not be considered as strict deadlines, although the contractor will make every effort to meet these deadlines.

6.2 The agreed-upon delivery periods do not automatically put the contractor in default upon their expiration. A separate written notice of default is always required.

6.3 Exceeding a deadline does not entitle the client to any compensation, termination of the agreement, or any other action against the contractor.

 

Article 7. Payments

7.1 Payment of the invoiced amount must be made within 21 days from the invoice date. In case of non-payment within the specified period, the client will be in default without any notice of default required from the contractor.

7.2 In the event of non-payment within the deadline mentioned in paragraph 1, a reminder invoice will be sent. Payment of the invoiced amount must then be made within 8 days from the invoice date. In case of non-payment within the specified period, the client will be in default without any notice of default required from the contractor.

7.3 After the expiration of the payment term, the client will be liable to pay interest on the invoice amount from the specified deadline in paragraph 1. The applicable interest rate is 1% for each month or part thereof, or 1/12th of the statutory interest if the latter is higher.

7.4 In case of non-payment as referred to in paragraph 1, the client, in addition to the outstanding invoice amount and the accrued interest, will be liable to fully reimburse both extrajudicial and judicial collection costs, including costs for attorneys, bailiffs, and collection agencies. The extrajudicial costs will be calculated based on the collection rate of the Dutch Bar Association, with a minimum of €75.00.

7.5 If deemed necessary by the contractor, cash payment may be required from the client.

7.6 If deemed necessary by the contractor, the client may be required to make advance payment.

7.7 The client is strictly prohibited from offsetting its payment obligations against claims it may have or believe to have against the contractor.

 

Article 8. Complaints

8.1 Any complaints regarding the execution of the assignment or agreement must be submitted in writing, no later than 7 days after the execution of the assignment or agreement.

8.2 Complaints about the invoice must be reported in writing to the contractor within 7 days from the date of dispatch.

8.3 If any complaint is deemed valid and liability of the contractor is established, the contractor will determine whether a compensation up to the invoice value will be paid or the complaint will be rectified.

 

Article 9. Suspension of Agreement

9.1 The contractor may suspend the agreement with the client if it appears that the facilities provided by the client for the execution of the assignment, including computers and software, are defective and/or not functioning adequately, resulting in significant hindrance to the execution of the agreement. The decision regarding such suspension rests solely with the contractor and will be communicated in writing, stating the identified defects, upon discovery.

9.2 In the cases mentioned in paragraph 1, the client is obliged to fully indemnify the contractor. This full indemnification includes payment of the additional hours worked at the contractor's hourly rate at that time, as well as payment of the (additional) travel expenses incurred by the contractor.

9.3 The above does not prejudice the legal possibilities the contractor has for suspension.

 

Article 10. Force Majeure

10.1 In the event that the contractor is prevented from fully or partially performing the agreement due to force majeure, the contractor has the right to suspend the execution of the agreement or consider the agreement fully or partially terminated, at its own discretion, without being obligated to provide any compensation or guarantee.

10.2 Force majeure also includes illness in this context.

10.3 If the contractor has partially fulfilled its obligations or can only partially fulfill its obligations at the time force majeure occurs, the contractor is entitled to separately invoice the already delivered services. The client is obligated to pay this invoice as if it were a separate order. However, this does not apply if the already performed service has no independent value.

 

Article 11. Liability

11.1 The contractor's liability is never greater than the invoice value (excluding VAT) of the respective agreement or part of the agreement for which the client has complaints or which is subject to a dispute between the parties.

11.2 The contractor is never liable for damages resulting from errors or deficiencies in data provided by or on behalf of the client.

11.3 The contractor is never liable for (consequential) damages resulting from the failure, malfunction, or inadequate functioning of equipment used by the contractor in the execution of an agreement, unless the malfunction is due to intent or gross negligence on the part of a partner or one of the employees working for the contractor. In the event of a malfunction, the client is always obliged to pay the agreed compensation, unless the malfunction is due to intent or gross negligence on the part of a partner or one of the employees working for the contractor.

11.4 The contractor is never liable for damages resulting from the failure or incorrect transmission of postal items, telephone, fax, or email messages received by the contractor on behalf of the client.

11.5 The contractor is never liable for damages resulting from late, incorrect, or non-delivery of postal items sent by the contractor on behalf of the client.

11.6 The contractor is never liable for damages resulting from non-compliance with these general terms and conditions. 11.7 The contractor is never liable for any damages suffered by the client arising from or related to any deficiencies in the execution of an agreement or the delivered goods, unless the deficiency on the part of the contractor would be due to intent or gross negligence on the part of a partner or one of the employees working for the contractor.

11.8 The contractor accepts no liability towards third parties who claim to have suffered damages based on the work carried out by the contractor on behalf of the client. The client indemnifies the contractor against all damage claims from these third parties.

Article 12. Engagement of Third Parties

12.1 If, in the opinion of the contractor, it is reasonably necessary for the proper fulfillment of an assignment or arises from the nature of the agreement, the contractor is entitled to have the agreement (partially) executed by third parties, unless expressly and in writing agreed otherwise. The contractor remains responsible for the proper execution of the assignment or agreement, regardless.

 

Article 13. Confidentiality

13.1 Both parties are obligated to maintain confidentiality regarding all confidential information they have obtained from each other or from other sources in the context of their agreement. Information is considered confidential if it has been disclosed by the other party or if it follows from the nature of the information.